Kerstnachtdienst in de Hoflaankerk (2017)

 

 

Profiel van Protestants Kralingen

 

1. Geloof doorgeven: wij zijn de eersten niet ……

Wij leven in het besef dat wij niet de eersten zijn die de weg van het geloof gaan en met de verwachting dat wij niet de laatsten zullen zijn. Daarom willen wij wat ons is overgeleverd door onze voorgangers in het geloof, en wat wij daarin als waardevol ervaren, koesteren en doorgeven. Daarbij putten wij uit de rijke bronnen van het Jodendom en het Christendom, in open gesprek met de andere bronnen die onze multiculturele stadssamenleving voeden. Wij leven uit die bronnen, die er niet zijn om een kerk angstvallig in stand te houden, maar om ons te doen groeien. Groeien in de relatie met God, de relatie tot de samen­leving en de onderlinge relaties binnen de gemeente. Dit willen wij doen in een geloofsgemeenschap met een heel eigen geschiedenis.

 

2. Protestants Kralingen: een dorpskerk met stadsmensen

Protestants Kralingen is de naam van de federatie die de hervormde wijkgemeente Kralingen Oost en de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Kralingen in 2004 zijn aangegaan. De hervormde wijkgemeente Kralingen Oost maakt deel uit van de Hervormde Gemeente Kralingen. Deze kent twee wijkgemeenten: Hervormd Kralingen Oost en Hervormd Kralingen West.

Protestants Kralingen is nu verregaand op weg naar een fusie van de Gereformeerde kerk en Hervormd Kralingen Oost. We hebben in de afgelopen jaren een gemeente weten te vormen waar de leden zich thuis voelen: we noemen het graag een dorpskerk in de grote stad, een warme gemeenschap naar binnen en open naar buiten. We vormen een actief kerkverband waarin mensen daadwerkelijk naar elkaar omzien. Wij werken op alle vlakken van ons gemeenteleven intensief samen: leven, vieren, leren en dienen.

De vermogensrechtelijke beheerszaken van hervormd en gereformeerd zijn nog gescheiden, maar het streven is gericht op een volledige vereniging. In de praktijk worden alle kerkelijke activiteiten, zoals eredienst, pastoraat, diaconie, jeugd- en jongerenwerk gezamenlijk gedaan.

Naast de openstaande vacature (0.8 fte) is ds Ilse Hogeweg fulltime-predikante bij onze kerk. We zijn een zeer goede samenwerking tussen onze predikanten gewend.

 

3. Werkgebied: Kralingen en Prinsenland

Het werkgebied van Protestants Kralingen ligt aan beide zijden van de rijksweg A16 in de wijken

Kralingen en Prinsenland, maar ook de wijken de Esch en Kralingseveer horen daarbij.

Het Kralingse Bos en de Kralingseplas zijn aantrekkelijke recreatiegebieden. De Erasmus Universiteit is vlakbij en in de wijk wonen veel studenten. Door de grote diversiteit in de bevolkingssamenstelling (rijk/arm, autochtoon/allochtoon, jong/oud) is Kralingen een levendige wijk.

 

4. Kerkgebouwen: Hoflaankerk en Pro Rege

De kerkgebouwen staan aan de Oudedijk, niet zover van elkaar. De Hoflaankerk is van de Hervormde gemeente en het andere kerkgebouw, Pro Rege, is van de Gereformeerde Kerk van Kralingen. Rijksmonument de Hoflaankerk is een waterstaatskerk uit 1842. Pro Rege is een stadsmonument, een praktisch gebouw met mooie zalen.

Deze gebouwen worden intensief gebruikt voor kerkenwerk en verhuur. Op de zondag worden beide gebouwen in wisseldienst door zowel de federatie als Kralingen West.

Ruach Ministries maakt vanaf half 1 op zondag gebruik van de Hoflaankerk en Pro Rege wordt zondag­middag gebruikt door de Wesley Methodist Church of Ghana.

Doordat de kerken meer en meer worden verhuurd, is de drempel om binnen te komen lager geworden. Er loopt thans een onderzoek naar het toekomstig gebruik van de gebouwen en het is de bedoeling dat daarover dit jaar nog een beslissing valt.

 

5. Gemeenteleden: actief betrokken

Een goed beeld van onze gemeente kan worden verkregen aan de hand van het beleidsplan dat in 2015 werd vastgesteld.

We zijn een ambitieuze gemeente, maar we beseffen dat we niet alles tegelijk kunnen aanpakken en realiseren. Daarom is er een (4-jarige) fasering in hoofdactiviteiten aangebracht door te werken met focusonderwerpen. Daarnaast is er natuurlijk ook nog ruimte voor tussentijdse nieuwe initiatieven.

We prijzen ons gelukkig met heel actieve taakgroepen en gemeenteleden.

We kennen de taakgroepen Eredienst, Vorming en Toerusting, Jeugd en Jongeren, en Pastoraat. Daarnaast hebben we de Diaconie/ZWO en de Internationale kerkenbezoekgroep. Ook maken we deel uit van de werkgroep Taizé Rotterdam en zijn we lid van SKIN (Stichting Kerken In Nederland).

We hebben een zeer actuele en attractieve website (www.protestantskralingen.nl) en een maandelijks verschijnend kerk- en contactblad “Caleidoscoop”. Daarnaast verschijnen er met enige regelmaat digitale nieuwsbrieven.

 

6. Zondagse vieringen: diepgang en variatie

De zondagse erediensten vormen een vast punt in onze geloofsgemeenschap en staan hoog in het vaandel. Er wordt veel gezongen en de organisten maken veel werk van de diensten. Gemeenteleden treden in de diensten op als lector voor de Schriftlezingen.

Naast deze reguliere erediensten zijn er ook speciale diensten. Er is negen keer per jaar op zondagavond een Taizé-viering; een uitvloeisel van de Europese ontmoeting van jongeren in Rotterdam eind 2010.

Twee keer per jaar is er een kinderwoorddienst en ook twee keer per jaar een jeugddienst (in plaats van de reguliere eredienst). Daarnaast zijn er eens per maand tienerdiensten (tegelijk met de eredienst). We kennen ook een scholenzondag samen met de Nieuwe Park Rozenburgschool. Met Palmpasen en in de adventstijd is er een zogenaamde kindernevendienst XL, waar een speciaal programma is ook voor de peuters (bijvoorbeeld Palmpasenstok maken). Een paar keer hebben we een musical uitgevoerd waar kinderen en gemeenteleden actief aan deelnemen.

In het voorjaar hebben we een cantatedienst en tegen het einde van het jaar wordt er sinds vorig jaar een Top2000-dienst georganiseerd voor gemeenteleden, maar uiteraard ook voor mensen van buiten. Dat geldt ook voor de jaarlijkse Jazzdienst tijdens het North Sea Round Town festival (dat eindigt met North Sea Jazz).

 

Wij hebben een eigen cantorij die professioneel wordt geleid en de organisten in beide kerken spelen prachtig op orgel en piano.

In de stille week zijn er bijzondere diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.

 

7. Doordeweekse activiteiten, ook naar buiten

Onze gemeenteleden nemen actief deel aan vele projecten en activiteiten. Zonder volledig te willen zijn, noemen we:

 

8. Veel actieve leden en een gemotiveerde kerkenraad

Onze gemeente kan met de beide predikanten samen heel veel werk verzetten. Er zijn steeds weer nieuwe leden die toetreden tot de commissies en werkgroepen en het lukt ook – wel met steeds meer moeite - de kerkenraad te verversen met gemeenteleden die zich een tijdje extra willen inzetten voor het kerkenwerk. De kerkenraadsvergaderingen worden door het moderamen goed voorbereid en de vergaderingen gaan vlot en efficiënt.

 

Rotterdam,

juli 2018